Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL 2018

Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL 2018

Zoete lekkernij karin lambrechtse voeding dans dietist

 

Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL • Praktijkadres: Vijverlaan 30, 6822HE, Arnhem. 
KVK  60916915 |  BTW nummer  NL102217087B01 | IBAN  NL79INGB0793492645.
Performance Nutrition Karin Lambrechtse (KL) zal vanaf 1/8/2018 geregistreerd staan bij de verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters KP, NVD en DCN. Ook zal Performance Nutrition KL vanaf dat moment BIG geregistreerd zijn en beschikken over een AGB code.

 

Tarieven
Performance Nutrition KL hanteert de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Alle bedragen zijn inclusief de indirecte tijd voor administratie, rapportage en uitwerking van adviezen. Consulten bij de dietist zijn vrijgesteld van BTW, de overige diensten zijn incl. 21% btw en gelden per 1 januari 2018. Studenten ontvangen een korting van 10% bij vertoon van studentenpas.
Betaling kan per pin na afloop van het consult of per factuur op naam, welke u ontvangt op het bij mij bekende adres. De factuur dient  binnen 14 werkdagen te worden voldaan onder vermelding van naam en factuurnummer. Karin werkt contractvrij, dit betekent dat u de factuur zelf voldoet aan PNKL, u kunt deze daarna zelf direct insturen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering en het pakket wordt een deel van het consult vergoed. Controleer uw polisvoorwaarden en let op: bij een bezoek aan de dietist wordt altijd eerst uw eigenrisico aangesproken.

 

Afmelden
Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan per mail, app of telefoon(bericht). Bij een niet nagekomen afspraak wordt het gehele consult in rekening gebracht.

 

Consulten
De gesprekken vinden standaard plaats in de praktijkruimte aan de Vijverlaan 30 te Arnhem. Ook is het mogelijk een consult aan huis te plannen. Hierbij moet u rekening houden met eventuele bijkomende reiskosten (de uittoeslag NZA). Woont u in een straal van 25 km rond 6822HE te Arnhem dan bedragen de extra reiskosten standaard €10.

Alle diensten en pakketten kunnen naar wens worden uitgebreid, gecombineerd, aangevuld en aangepast.

 

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

 

Klachten
Performance Nutrition KL doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw diëtist. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Dit kan via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkhei. Het klachtenloket is onpartijdig. Performance Nutrition KL zal vanaf 01/08/2018 aangesloten zijn bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Vanaf mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Performance Nutrition KL handelt conform beide wetten. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Organisaties die stelselmatig en op grote schaal persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld de zorg, maar ook de diëtist, krijgen een grote verantwoordingsplicht om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Performance Nutrition KL en kunt u via deze link inzien.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de diëtist een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve altijd de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De diëtist declareert direct bij de zorgverzekeraar. De diëtist wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering aan te passen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen tot aanpassing als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de diëtist geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt betaald eerst zelf de factuur aan de diëtist en declareert vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed door de verzekering, hangt af van de polis en het pakket. Dit is tussen de 0 en 80%. Ook hier vindt altijd de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar plaats. De diëtist houdt handen en tijd vrij om zich te concentreren op de kwaliteit van de zorgverlening. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke begeleiding en coaching welke de voorkeur heeft bij Performance Nutrition KL: evidence based en cliënt gericht handelen, zorg op maat.

 

Intellectueel eigendom / auteursrechten
Adviezen, flyers, graphics, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Performance Nutrition KL voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Performance Nutrition KL. Datzelfde geldt ook voor de door Performance Nutrition KL uit te brengen rapportages, persoonlijke voedingsplannen en interventies. De cliënt/opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie en privé te gebruiken. Openbaarmaking en doorsturen van stukken van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Performance Nutrition KL. Op alle door Performance Nutrition KL ontwikkelde documenten, artikelen, social media en blogposts rust van rechtswege het auteursrecht.