Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL 2019

Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL 2019

Zoete lekkernij karin lambrechtse voeding dans dietist

 

Algemene voorwaarden Performance Nutrition KL • Praktijkadres: Vijverlaan 30, 6822HE, Arnhem. 
KVK  60916915 |  BTW nummer  NL102217087B01 | IBAN  NL79INGB0793492645.
Performance Nutrition Karin Lambrechtse (PNKL) is sinds 2018 geregistreerd bij twee beroepsverenigingen DCN, NVD en het Kwaliteitsregisters Paramedici. Ook is PNKL BIG geregistreerd en beschikken zowel de praktijk als Karin over een AGB code (AGB Karin: 24101037 | AGB praktijk: 24004500)

 

Tarieven
PNKL hanteert de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Alle bedragen zijn inclusief indirecte tijd voor bijvoorbeeld administratie, rapportage en het uitwerking van adviezen. Consulten bij de diëtist (dieetadvies) zijn vrijgesteld van BTW. Overige diensten zijn belast met 21% btw en gelden per 1 januari 2019. Studenten ontvangen een korting van 10% bij vertoon van studentenpas.
Betalen kan per pin direct na afloop van het consult of per factuur op naam. Deze ontvang je op het bij mij bekende adres. De factuur dient  binnen 14 dagen te worden voldaan onder vermelding van naam en factuurnummer. PNKL werkt contract-vrij, dit betekent dat de factuur zelf direct voldaan wordt aan PNKL. Daarna wordt deze zelf direct insgetuurd bij de zorgverzekeraar online of via een app. Afhankelijk van verzekeringsmaatschappij en het pakket wordt een deel van het consult vergoed. Vaak is dit 50 tot 80 procent. Controleer je polisvoorwaarden goed en let op: bij een bezoek aan de dietist wordt altijd eerst het ‘eigen risico’ aangesproken.

 

Afmelden
Een afspraak dien je minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan per mail, app of telefoon(bericht). Bij een niet nagekomen afspraak wordt het gehele consult in rekening gebracht.

 

Consulten
De gesprekken vinden standaard plaats in de praktijkruimte aan de Vijverlaan 30 te Arnhem. Ook is het mogelijk een consult aan huis te plannen. Hierbij moet rekening worden gehouden met eventuele bijkomende reiskosten (de uittoeslag NZA). Woon je in een straal van 25 km rond 6822HE te Arnhem dan bedragen de extra reiskosten standaard €10.

Alle diensten en pakketten kunnen naar wens worden uitgebreid, gecombineerd, aangevuld en aangepast.

 

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

 

Klachten
PNKL doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw diëtist. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Dit kan via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkhei. Het klachtenloket is onpartijdig. Performance Nutrition KL zal vanaf 01/08/2018 aangesloten zijn bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

 

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Vanaf mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. PNKL handelt conform beide wetten. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Organisaties die stelselmatig en op grote schaal persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld de zorg, maar ook de diëtist, krijgen een grote verantwoordingsplicht om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij PNKL en kunt u via deze link inzien.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de diëtist een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve altijd de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar. De diëtist declareert direct bij de zorgverzekeraar. De diëtist wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering aan te passen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen tot aanpassing als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de diëtist geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt betaald eerst zelf de factuur aan de diëtist en declareert vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed door de verzekering, hangt af van de polis en het pakket. Dit is tussen de 0 en 80%. Ook hier vindt altijd de verrekening met het eigen risico door de zorgverzekeraar plaats. De diëtist houdt handen en tijd vrij om zich te concentreren op de kwaliteit van de zorgverlening. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke begeleiding en coaching welke de voorkeur heeft bij PNKL: evidence based en cliënt gericht handelen, zorg op maat.

 

Intellectueel eigendom / auteursrechten
Adviezen, flyers, graphics, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door PNKL voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van PNKL. Datzelfde geldt ook voor de door PNKL uit te brengen rapportages, persoonlijke voedingsplannen en interventies. De cliënt/opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie en privé te gebruiken. Openbaarmaking en doorsturen van stukken van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van PNKL. Op alle door PNKL ontwikkelde documenten, artikelen, leerlijnen, foto’s, social media- en blogposts rust van rechtswege het auteursrecht.